Witamy na stronie kancelarii adwokackiej

Jakuba Relewicza

Witamy na stronie
kancelarii adwokackiej

Jakuba Relewicza

Pozew zbiorowy przeciwko bankowi Millennium

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygnaturze akt XVII Amc 426/09 uznał sześć klauzul stosowanych przez bank Millennium w regulaminach i umowach hipotecznych za niedozwolone. Zakwestionowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowienia, zostały wpisane dnia 15 maja 2012 roku do rejestru klauzul niedozwolonych pod numerami 3178, 3179, 3180, 3181, 3182 oraz pod numerem 3183.

Klauzule niedozwolone w umowach kredytowych, a roszczenia wobec banku.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z kodeksem cywilnym niedozwolone klauzule umowne nie są postanowieniami wiążącymi dla konsumenta, zasadne jest domaganie się przez klientów Millennium, którzy zawarli z bankiem umowę kredytową przed dniem wydania wyroku, orzeczenia przez Sąd w drodze postępowania sądowego, że  z uwagi na fakt uznania za niedozwolone postanowień stosowanych przez bank, zastosowanie do zawartych wcześniej umów znajduje artykuł 358 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którym wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Bank Millennium do tej pory bowiem nie zawarł z klientami związanymi umową o kredyt hipoteczny aneksów do umowy, zawierających precyzyjne wskazanie sposobu obliczania wartości waluty obcej. 

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów dochodzenia praw konsumenta w starciu z potężnymi instytucjami jest pozew zbiorowy, wprowadzony do polskiego prawa cywilnego ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z dnia 17 grudnia 2009 roku. Ustawa weszła w życie po upływie 6 miesięcy od jej ogłoszenia tj. 19 lipca 2010 roku. O tym mówimy w naszym poprzednim artykule.

Przykładem efektywnego działania jakie stanowi złożenie pozwu zbiorowego jest proces, który w 2010 roku wytoczyła BRE bankowi grupa niezadowolonych klientów. Zarzucili oni bankowi wadliwą realizację umów kredytowych, co w efekcie doprowadziło do powstania szkody finansowej. Dnia 28 grudnia 2011 roku Sąd Okręgowy w Łodzi zarządził umieszczenie w ogólnopolskiej prasie informacji o wszczęciu postępowania. Do grupy powodów mógł się dołączyć każdy poszkodowany w terminie dwutygodniowym. Proces zakończył się z korzyścią dla klientów, którym udało się wywalczyć stworzenie nowego, przychylnego systemu naliczania odsetek. 

Pozew zbiorowy naszych klientów przeciwko bankowi Millenium

Na chwilę obecną z uwagi na fakt zgłoszenia się do Kancelarii Adwokackiej adwokata Jakuba Relewicza reprezentanta grupy, który zlecił nam zajęcie się sprawą banku Millennium, w naszej kancelarii trwają prace mające na celu przygotowanie pozwu zbiorowego przeciwko bankowi. Następuje kompletowanie niezbędnych dokumentów i w dalszym ciągu zgłaszają się kolejne osoby gotowe wystąpić z powództwem. Każda osoba zainteresowana przyłączeniem się do pozwu zbiorowego przeciwko bankowi Millennium, może zgłaszać się do kancelarii, gdzie uzyska niezbędną pomoc prawną. W kancelarii zostaną również udzielone wszelkie informacje dotyczące aktualnego stanu sprawy, potrzebnych dokumentów jak również przebiegu procesu i jego kosztów.

W zakładce pliki do pobrania zostanie umieszczony formularz zgłoszeniowy, który umożliwi Państwu w prosty sposób zadeklarowanie przystąpienia do grupy osób żądających ustalenia, ze w ich przypadku kredyt walutowy należy przeliczyć według średnich kursów NBP.